The Essential 18 Tai Chi Form

精义混元太极18式 JingYi HunYuan TaiJi 18 Shi (Essential 18 Movement Form)

 

1、三才起势 SanCai Qi Shi (3 Powers QiGong Form)

 

2、左右混元圈 ZuoYou HunYuan Quan (Left Right HunYuan Circles)

 

3、金刚捣碓 Jin Gang Dao Dui (Buddha’s Warrior Pounds Mortar)

 

4、懒扎衣 Lan Zha Yi (Lazily Tie Coat)

 

5、单鞭 Dan Bian (Single Whip)

 

6、雀地龙 Qiao Di Long (Sweep Earth Dragon)

 

7、白蛇吐信 Bai She Tu Xin (White Snake Spits Tongue)

 

8、当头炮 Dang Tou Pao (Overhead Cannon)

 

9、野马分鬃 Ye Ma Fen Zong (Part Wild Horse’s Mane)

 

10、白鹤亮翅 Bai He Liang Chi (White Crane Spreads Wings)

 

11、双推手 Shuang Tui Shou (Double Push Hands)

 

12、三换掌 San Huan Zhang (Three Palm Changes)

 

13、倒卷肱 Dao Juan Gong (Reverse Roll Arms)

 

14、退步压肘 Tui Bu Ya Zhou (Reverse Step Press Elbow)

 

15、中盘 Zhong Pan (Middle Winding)

 

16、闪通背 Shan Tong Bei (Dodge Through Back)

 

17、演手肱捶 Yan Shou Gong Chui (Evolved Hidden Arm Punch)

 

18、三宝归元式 San Bao Gui Yuan Shi (Three Treasures Return Original Form)